Начало

 /Обща характеристика/

 

Държавно ловно стопанство „ИЗВОРА” гр.Девин е наследник на основаното през 1975г. Държавно ловно и риболовно стопанство „ИЗВОРА” гр.Девин. От 01.07.2011г. стопанството е териториално поделение на Южноцентрално държавно предприятие гр.Смолян. Стопанисваната ловна площ е коригирана многократно и в момента възлиза на 9 000 ха. Обособени са два ловни района – „ИЗВОРА” и „Лък-балкан”. ДЛС”ИЗВОРА” е разположена в Централните Родопи със седалище гр.Девин, ул.”Освобождение” № 18.

Релефът на стопанството е типично планински, преобладават силно пресечените терени, които по дефилето на Девинска река са стръмни, урвести и с отвесни скални образувания. Надморската височина е между 750 и 1860 м. Дървесната растителност е разнообразна, като до около 1200 м. облика се дава от дъбовата и  буковата формации. В състава на горските насаждения в различно съотношение участвуват още габър, келяв габър, воден габър, трепетлика, бреза, явор, ясен, бряст, ива, дребнолистна липа, шестил, черна и бяла елша, върба, офика, киселица, джанка, дива круша, дива череша и др. В зоната над 1200 м. естествените насаждения са предимно от бял бор, ела, смърч, черен бор, бук, габър, трепетлика и др.

Многообразието на теренните форми, дървесната, храстовата и тревната растителности, изобилието на изворни и речни води и труднодостъпните терени са естествените предпоставки за голямото животинско разнообразие. Територията на стопанството се обитава от дива коза, благороден елен, елен-лопатар, муфлон, сърна, дива свиня, глухар. От хищниците обитават мечка, вълк, лисица, дива котка, видра, бялка, златка и язовец.

От птиците освен глухаря в стопанството се срещат лещарка, гривек, гургулица, пъдпъдък и др.

Дневните грабливи птици са представени от скален орел, малък и голям креслив орел, мишелови, ястреби и ветрушки. От нощните грабливи птици обитават бухал, горска ушата сова, кукумявка и др.

Основната функция на ДЛС”ИЗВОРА” е опазване, съхраняване и увеличаване популациите на редките видове дивеч – дива коза, глухар и муфлон, стопанисването на горите по начин запазващ биоразнообразието в тях и подобряване многофункционалното им предназначение. Стопанисването на едрия дивеч е съобразено с биологията и изискванията на основния дивеч за стопанството – дивата коза, насочено е към увеличаване на запасите, подобряване на трофейните и екстериорни качества. Благодарение на полаганите системни грижи допустимите запаси са достигнати и е налице естественото саморазселване на дивата коза, бл.елен, сърната и дивата свиня в съседните на стопанството площи. Стопанството ежегодно предоставя на други ловни стопанства в страната жив дивеч за разселване – дива коза, муфлон и дива свиня.

Стопанисването на дивеча и неговото рационално ползване по линия на организирания ловен туризъм съставляват основната ловностопанска дейност на ДЛС”ИЗВОРА”. Дивечовото разнообразие, изградените ловностопански съоръжения, обучения ловен персонал и забележителния ландшафт са „магията”, която привличат ловните туристи от Европа и Америка.

Горскостопанската дейност в ДЛС”ИЗВОРА” е съпътствуваща и се води върху 16200 ха. държавни гори. Провежданите мероприятия в тях са съобразени с биологията на развъждания дивеч и целите на стопанството.

Стопанството предлага и алтернативни форми на туризъм – риболовен туризъм по р.Девинска, екотуризъм по екопътеките „Струилица – Лъката” и „Лисичево – Чурал”, организира посещения на природни и етнографски забележителности – Ягодинската пещера, Триградското ждрело, с.Широка лъка и др.